Daily Odia Rasifala / Horoscope – Today Odia Rashiphala (new)

Here is the updated Odia Rasifala of all Rashis for Today. This daily horoscope is only for today. We update rashiphala every day here.Mesha Daily Odia Rasifala / Horoscope

ùch eûgò

odia rasifala for mesha rashi

^ûce cìk @le, Pê, ùP, ùPû, fû ùjûA[ôùf: @gßò^ú ^lZâ ö fò, fê,ùf, ùfû ùjûA[ôùf: \ßòRû ^lZâ ö @ ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâ ö

gêbew: fûf, [email protected]: 9, gêbe^ô: eq_âaûk, gêbaûe: cwkaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: eaòaûe, NûZcûi: Kû©ðòK, NûZZò[ô: ^¦û aû 1, 6, 11, NûZ^lZâ: cNû, NûZP¦â: K^ýû, NûZfMÜ: ùch ö

aýqòZß: iûjiú I ùKâû]~êq, K©ðaý^òÂ, _ùeû_Kûeú, ~ò\þ‌ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ðýZše, GKaêSû, iaêKû~ðýùe icÉu ij cêŠ _ùKAaû I lYùKû_ò ö


ù\÷^òK eûgò`k ùch [ April 02, 2023]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

_ûeòaûeòK ùlZâùe ù]÷~ðý I ij^ gúkZû KûGc ejòaö ù_÷ZéK iµ©òKê ù^A _ûeòaûeòK \ߦ ùc<ò~òaû `kùe cû^iòK GKûMâZû aRûd ejòaö ùKøYiò ^ìZ^ aýqòu ijòZ ùbU ùjaû `kùe iêL icé¡ò aé¡ò ùjaö eûR^úZòùe ùfûK iµKð @û™iù«ûh aùXAaö còZâu ijûdZû \ßûeû C^ÜZò ùjaö eûÉû NûUùe @Zý« iZKðZû ij ~ûZûdûZ Keòaû CPòZþö _âZòKûe- KêKêeKê KòQò LûAaûKê \ò@«êö

This page is about Today’s odia horoscope, aajira rasifala in oriya, horoscope for today in odia astrology. Dainika bhagyafala, odia horscope for mesha, Today’s rasi fala by Jyotisha relate this topic. It is also helpful for those who are looking for Aaji dinati kemiti katiba. So, bookmark this daily odia rasifala page. Visit every day to find your horoscope.

error: Content is protected !!