Daily Odia Rasifala / Horoscope – Today Odia Rashiphala (new)

Here is the updated Odia Rasifala of all Rashis for Today. This daily horoscope is only for today. We update rashiphala every day here.

Join Jantra Jyotisha WhatsApp Channel for Latest Astrology Updates Follow NowMesha Daily Odia Rasifala / Horoscope

ùch eûgò

odia rasifala for mesha rashi

^ûce cìk @le, Pê, ùP, ùPû, fû ùjûA[ôùf: @gßò^ú ^lZâ ö fò, fê,ùf, ùfû ùjûA[ôùf: \ßòRû ^lZâ ö @ ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâ ö

gêbew: fûf, gêb@u: 9, gêbe^ô: eq_âaûk, gêbaûe: cwkaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: eaòaûe, NûZcûi: Kû©ðòK, NûZZò[ô: ^¦û aû 1, 6, 11, NûZ^lZâ: cNû, NûZP¦â: K^ýû, NûZfMÜ: ùch ö

aýqòZß: iûjiú I ùKâû]~êq, K©ðaý^òÂ, _ùeû_Kûeú, ~ò\þ‌ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ðýZše, GKaêSû, iaêKû~ðýùe icÉu ij cêŠ _ùKAaû I lYùKû_ò ö


ù\÷^òK eûgò`k ùch [April 14, 2024]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

iµKðúd a§ê iûjû~ý ijù~ûM Keòùaö Méùjû_KeY Kâd Keòaû _ûAñ c^ aùfAùaö KcðùlZâùe gZîcûù^ aò_\ùe _ùKAaû _ûAñ ùPÁû Keòùaö ÊûiÚý _ûAñ @]ôKeê @]ôK iZKð ejòaû @ûagýKö Lû\ýù_d _âZò aòùgh ¤û^ù\A aýûdûc Keòaû @ûagýKö @^ýe C_Kûe Keò ^òùR lZòùe _Wòùaö ù_âc ùlZâùe \ìe iµKðúd aýqòuê aògßûi Kùf VKûcú bŠûcúe gúKûe ùjùaö _âZòKûe- KêKêeKê KòQò LûAaûKê \ò@«êö

This page is about Today’s odia horoscope, aajira rasifala in oriya, horoscope for today in odia astrology. Dainika bhagyafala, odia horscope for mesha, Today’s rasi fala by Jyotisha relate this topic. It is also helpful for those who are looking for Aaji dinati kemiti katiba. So, bookmark this daily odia rasifala page. Visit every day to find your horoscope.

error: Content is protected !!