Odia Mashika Rasifala – Monthly Oriya Horoscope ( March 15, 2023 to April 14, 2023 )

Here is the fresh horoscope for the month Meena ( March 15, 2023 to April 14, 2023) 2023. Here, find out Odia Mashika Rasifala for this month. The rasifala predictions for this month are below. So, check now.

Mesha
ùch

Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^

Karkata
KKðU

Singha
iòõj

Kanya
K^ýû

Tula
Zêkû

Bichha
aòQû

Dhanu
]^ê

Makara
cKe

Kumbha
Kê¸

Mina
cú^

Mesha – Odia Mashika Rasifala

ùch eûgò

Mesha Odia Mashika Rasifala^ûce cìk @le, Pê, ùP, ùPû, fû ùjûA[ôùf: @gßò^ú ^lZâö fò, fê,ùf, ùfû ùjûA[ôùf: \ßòRû ^lZâö @ ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâö

gêbew: fûf, gêb@u: 9, gêbeZÜ: eq_âaûk, gêbaûe: cwkaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: eaòaûe, NûZcûi: Kû©òðK, NûZZò[ô: ^¦û aû 1, 6, 11, NûZ^lZâ: cNû, NûZP¦â: K^¥û, NûZfMÜ: ùchö

a¥qòZß: iûjiú I ùKûâ]~êq, K©ða¥^òÂ, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, GKaêSû, iaêKû~ð¥ùe icÉu ij cêŠ _ùKAaû I lYùKû_òö


ମୀନ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ [ March 15, 2023 to April 14, 2023 ]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ùch eûgòRûZ @ûaûk aé¡a^òZûue eaò cjûMâj ùMûPeùe aýd bûaùe @aiÚû^ Keòùa ö ~ûjû`kùe aýaiûdúcûù^ @ûagýKZû Vûeê @]ôK iZKð ejò KcðPûeúcû^u C_ùe ^Re eLô_ûeòùf ldlZòeê elû_ûA fûbaû^þ ùjùa ö _Xòaû, _ùXAaû cûcfûùe @ûMKê MZò Keòùa ö ^òRe \lZû ùfûKcû^uê _âbûaòZ Keòa ö eûR^úZò ùlZâùe i`kZûij MêeêZß_ì‰ð aòbûMe \ûdòZß ZêfûAùa ö Gjò icdùe icû^ aòPûe]ûeû ùfûKu @ûagýKZû @^êba Keòùa ö C\ûiú^Zû I ^Keû™K _âaé©òKê QûWòaû _ûAñ _âdûi Keòùa ö _ûeòaûeòK iciýû, Méjùe Kkj, _Zò-_^ôúu c¤ùe cZùb\ I ZòqZû[ôùf \ìùeA ~òa ö KcðùlZâùe _ù\û^ÜZò, aòbûMúd @]ôKûeúu iû^Üò¤fûb, AzòZiÚû^ùe iÚû^û«e _ûAñ ùPÁûKùf i`k ùjùa ö gZéuVûeê \ìùeA ejòaû CPòZþ ö ùQûUùQûU K[ûKêù^A iciýû iéÁòùjûA _ûùe ö _âZòKûe:- _âùZýK\ò^ ùMûcûZûKê KòQò LûAaûKê \ò@«ê ö

This is the best place online to get the monthly horoscope in Odia language. At Jantra Jyotisha, we have made this Odia Mashika Rasifala for making it easy for monthly rasifala. Hope you have read your horoscope completely and will share with friends and family.

Bookmark this page. Visit again for next month’s fresh rashiphala in Odia, Thank you.

error: Content is protected !!