Odia Mashika Rasifala – Monthly Oriya Horoscope (February 13 to March 14 2019 )

Here is the fresh horoscope for the month December 2017. Here, find out Odia Mashika Rasifala for this month. The rasifala predictions for this month are below. So, check now.

Mesha
ùch
Brusha
aéh
Mithuna
cò[ê^
Karkata
KKðU
Singha
iòõj
Kanya
K^ýû
Tula
Zêkû
Bichha
aòQû
Dhanu
]^ê
Makara
cKe
Kumbha
Kê¸
Mina
cú^

Mesha – Odia Mashika Rasifala

ùch eûgò

Mesha Odia Mashika Rasifala^ûce cìk @le, Pê, ùP, ùPû, fû ùjûA[ôùf: @gßò^ú ^lZâö fò, fê,ùf, ùfû ùjûA[ôùf: \ßòRû ^lZâö @ ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâö

gêbew: fûf, gêb@u: 9, gêbeZÜ: eq_âaûk, gêbaûe: cwkaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: eaòaûe, NûZcûi: Kû©òðK, NûZZò[ô: ^¦û aû 1, 6, 11, NûZ^lZâ: cNû, NûZP¦â: K^¥û, NûZfMÜ: ùchö

a¥qòZß: iûjiú I ùKûâ]~êq, K©ða¥^òÂ, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, GKaêSû, iaêKû~ð¥ùe icÉu ij cêŠ _ùKAaû I lYùKû_òö


ମୀନ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ [March 15 2019, to April 13, 2019]

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

ଏହିମାସଟି ଅପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର  ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଅଥବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସ୍ଥିରିକୃତ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଓ ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉଚ୍ଚତାର ଶୀଖରରେ ପହଁଞ୍ଚିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆରାମ, ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷତା, ପରିତୃପ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର- ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

This is the best place online to get the monthly horoscope in Odia language. At Jantra Jyotisha, we have made this Odia Mashika Rasifala for making it easy for monthly rasifala. Hope you have read your horoscope completely and will share with friends and family.

Bookmark this page. Visit again for next month’s fresh rashiphala in Odia, Thank you.

error: Content is protected !!