Books by Dr. Pramoda Satapathy (New Releases)

BooksComing Soon….

Coming Soon

 

Top Releases

 1. Bruhat Parasara Hora Sastram
 2. Bruhat Parasara Jatak Darpanam
 3. Bruhat Parasara Bhabaphala Dipika
 4. Bruhat Parasara Kerala Bayalishi
 5. Bruhat Parasara Prathamika Jyotisha Siksha
 6. Shani Shanti Bidhana
 7. Durbala Graha janita Roga O Tara Pratikara
 8. Bruhat Parasara Sarala Jyotisha Bigyana
 9. Sashirekha Jataka Bichara Padhati
 10. Bruhat Sanhita
 11. Jabana Jatakam
 12. LalKitab
 13. Bruhat Parasara Sampurna Vastu Bigyana
 14. Bruhat Parasara Muhurta Bigyana

 

Others

 • Jantra Jyotisha Magazine, Cheif Editor
 • Jatiya Khadiratna Panjika, Editor
 • Odia Panjika, Sansodhaka
 • Member of Mukti Mandap Pandita Sabha
error: Content is protected !!