Daily Odia Rasifala / Horoscope – Today Odia Rashiphala (new)


Here is the updated Odia Rasifala of all Rashis for Today. This daily horoscope is only for today. We update rashiphala every day here.


Mesha Daily Odia Rasifala / Horoscope

ùch eûgò

odia rasifala for mesha rashi^ûce cìk @le, Pê, ùP, ùPû, fû ùjûA[ôùf: @gßò^ú ^lZâö fò, fê,ùf, ùfû ùjûA[ôùf: \ßòRû ^lZâö @ ùjûA[ôùf: Ké©òKû ^lZâö

gêbew: fûf, gêb@u: 9, gêbeZÜ: eq_âaûk, gêbaûe: cwkaûe, gêbù\aú: cwkû cû’, gêbù\aZû: E\âù\a

NûZaûe: eaòaûe, NûZcûi: Kû©òðK, NûZZò[ô: ^¦û aû 1, 6, 11, NûZ^lZâ: cNû, NûZP¦â: K^¥û, NûZfMÜ: ùchö

a¥qòZß: iûjiú I ùKûâ]~êq, K©ða¥^òÂ, _ùeû_Kûeú, ~ò\¨ùLûe, \û¸òK, iað\û Kû~ð¥Z_ôe, GKaêSû, iaêKû~ð¥ùe icÉu ij cêŠ _ùKAaû I lYùKû_òö


ù\÷^òK eûgò`k ùch 20th November 2017

ù\÷^òK iû¯ûjòK cûiòK aûhðòK

_âùZýK Kû~ðý ijR iekùe icû]û^ ùjaö_eòaûeùe @ûKiàòK bûaùe Lyðbûe aé¡ò_ûAaö @iÚòec^ù~ûùM K[ûùe iõ~cZû jeûAùa I iciýûKê icû]û^ Keò_ûeòùaö @Pû^K bûùa KòQò@[ð _ûAùaö KâúWÿû,Kkû,iûjòZý,_âKûg^ I _âgûi^òK Éeùe Cy i¹û^ _ûAùaöcjòkûcûù^ ^òR Méj iciýû iRûWò_ûeòùaöaò\ýûùlZâùe _âgõiòZ ùjùaöeûR^úZòùe c~ðýû\û aé¡òùjaööa§êaû§au ^òKUùe MêeêMêeêR^ I _âòdùfûKu _ûLùe @û\éZ ùjùa ö _eòaûeùe cjZß_ì‰ð Kû~ðýKeò _âgõiòZ ùjùa ö aòùaK aê¡ò LùUA CPòZþcûMðùe MZòKeòaûe lcZû R^àùja ö _âZòKûe:- bòKûeòKê KòQò Lû\¥ \ò@«êö

This page is about Today’s odia horoscope, aajira rasifala in oriya, horoscope for today in odia astrology. Dainika bhagyafala, odia horscope for mesha, Today’s rasi fala by Jyotisha relate this topic. It is also helpful for those who are looking for Aaji dinati kemiti katiba. So, bookmark this daily odia rasifala page. Visit every day to find your horoscope.